Privacyverklaring

Van Leijen Vertrouwenspersonen

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van Leijen Vertrouwenspersonen VOF

KvK nummer: 70685371

Postadres: Hoge Hof 11

4013NK Kapel Avezaath

 

Van Leijen Vertrouwenspersonen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, het contactformulier, email en telefoon.

 

Persoonsgegevens

Van Leijen Vertrouwenspersonen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummers

• Werkgever

• Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Van Leijen Vertrouwenspersonen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact

• Een goede en efficiënte dienstverlening

• Informatieverstrekking

• Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat Van Leijen Vertrouwenspersonen hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, namelijk het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening.

Van Leijen Vertrouwenspersonen zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer Van Leijen Vertrouwenspersonen aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Van Leijen Vertrouwenspersonen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Op het moment dat u contact opneemt met Van Leijen Vertrouwenspersonen via mail of contactformulier, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal twee jaar bewaard. 

 

De basisgegevens van organisaties waarmee Van Leijen Vertrouwenspersonen een contract heeft, worden zeven jaar bewaard vanwege fiscale bewaarplicht. Onder basisgegevens wordt verstaan: firmanaam, naam contactpersoon, (postbus)adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, maar ook offertes, brieven, e-mails en facturen.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Digitale systemen zijn beveiligd met een uniek wachtwoord, gegevens op papier worden bewaard in een afsluitbare kast. Gegevens zoals gespreksverslagen zijn alleen voor eigen gebruik van Van Leijen Vertrouwenspersonen en worden niet gedeeld met derden. Deze verslagen worden anoniem en gecodeerd opgeslagen, alleen Van Leijen Vertrouwenspersonen kan dit koppelen aan een persoon. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat, te herkennen aan het groene slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van Leijen Vertrouwenspersonen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om te verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Van Leijen Vertrouwenspersonen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Neemt u voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens gerust contact met ons op:

 

Van Leijen Vertrouwenspersonen

Postadres: Hoge Hof 11

4013NK Kapel Avezaath

info@vanleijenvertrouwenspersonen.nl

06-24673783 / 06-24766218

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Leijen Vertrouwenspersonen kunt u dit bij ons melden. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018

Van Leijen Vertrouwenspersonen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.